Begravningsombud

Begravningsombuden skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Länsstyrelsen utser ombuden efter förslag av kommunen. Ombudet skall informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin roll, hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund och ta reda på deras önskemål rörande verk­samheten samt förmedla dessa till kyrkorådet. Ombudet har tillgång till samtliga handlingar som avser begravnings­verksamheten och är informerad om hur inbetalda avgifter används. Ombudet skall också se till så att särskilda gravplatser, för dem som inte tillhör något kristet trossamfund, tillhandahålls. Ombudet har förslagsrätt i kyrkorådet och har rätt att ställa frågor och göra påpekanden vid deras sammanträden. Han yttrar sig om fastställande av budget och begravnings­avgift.

Begravningsombudet rapporterar om sin verksamhet till Länsstyrelsen och lämnar även en årlig verksamhetsberättelse till dem.

Observera att ett begravningsombud inte är en person som själv förrättar borgerliga begravningsceremonier.

Vill man komma i kontakt med en borgerlig begravnings-förrättare kan man få information om dessa hos begravnings-byråerna.

Begravningsombud i Höganäs kommun är Tommy Lindvall, tel 070-630 33 75,
 e-post:  tommy.lindvall@telia.com