Församlingens styrelse

Alla som bor i Sverige bor i en församling och de allra flesta i församlingen är också medlemmar i Svenska Kyrkan. Den geografiska uppdelningen i församlingar är mycket gammal och går ibland tillbaka till förkristen tid.

Församlingen är den grundläggande enheten i Svenska Kyrkan. Det är här kyrkan finns bland människorna, möter dem i helg och vardag, i gudstjänster och i arbete.

Brunnby församling är eget ”pastorat” d.v.s. har en kyrkoherde (Mikael) som ansvarar för arbetet. Tillsammans med det förtroendevalda kyrkorådet har han ansvar för församlingens utveckling. Denna kombination av prästerlig ämbetsförvaltning och folklig självstyrelse kallas för ”den dubbla ansvarslinjen”.

Församlingens ”kommunfullmäktige” kallas kyrkofullmäktige. Det väljs vart fjärde år. De som är folkbokförda i Brunnby församling, tillhör Svenska Kyrkan och är över 16 år har rösträtt. För att kunna bli vald måste man vara döpt och över 18 år. Kyrkofullmäktiges ordförande i Brunnby församling är Marianne af Ugglas.

Kyrkofullmäktige utser kyrkorådet, som är församlingens ”kommunstyrelse”. Ordförande är Agneta Hansson. Självskriven i kyrkorådet är församlingens kyrkoherde, Mikael Pernborg. Övriga medlemmar är: Lars Dahlström (vice ordförande), Kjersti Svensson, Per Hansson, Gunilla Wennerberg,  Agneta Andersson. Ersättare i kyrkorådet är: Bertil Almkvist, Anita Nilsson samt Catharina Bergström.
 
Kyrkofullmäktige och kyrkoråd har många frågor att ta hand om. Det handlar om allt som har med församlingen att göra; från nya takrännor på församlingshemmet till hur mycket barntimmarna får kosta.

Det viktigaste är, även om det handlar mycket om pengar och saker, människorna i församlingen. Hur tar församlingen på bästa sätt ansvaret för sina huvuduppgifter: gudstjänstfirande, undervisning, diakoni och mission.

Församlingen är med i alla livets skiften. Här döps barnen, ungdomarna ”går och läser”. Makar vigs inför Gud och församlingen. Församlingen är en mötesplats för många, unga och gamla, som deltar i församlingens olika verksamheter. Här finns sång och musik, skratt och glädje.

Men också i det svåra är församlingen med. Församlingen vårdar sig om de svaga, sjuka, hjälpbehövande. Möjligheten till samtal om livets svåra frågor finns alltid. Och när livet är slut finns också då plats i församlingen.
Men församlingen är ju inte främst anställda och förtroende­valda . Församlingen är människor som tillsammans, på olika sätt och på olika platser, med glädje lever med och vittnar om Jesus Kristus, vår Frälsare.