Nya kyrkoordningen

Vid ingången av det nya årtusendet ändrades Svenska Kyrkans förhållande till staten Sverige. Sedan reformationen i början på 1500-talet har Svenska Kyrkan och svenska staten varit tätt knutna till varandra. Den bindningen upphörde år 2000.


I begreppet "statskyrka" har legat att det har varit statens beslutande organ - riksdag och regering - som haft den yttersta makten över kyrkan. Det är riksdagen som har stiftat de lagar som gällt för kyrkan, det är regeringen som har fastställt gudstjänstordningar och kyrkliga böcker, t.ex. psalmboken och utnämnt högre kyrkliga befattningshavare t.ex. biskopar.
Nu får kyrkan en annan ställning. Svenska Kyrkan blir ett trossamfund bland många andra. Kyrkan själv får ta ansvar för sin verksamhet, sina ordningar och sin framtid.

Några väldiga förändringar blir det inte. Sedan lång tid har det ju funnits en parallell kyrklig organisation med kyrkomöte, stiftsstyrelser och kyrkoråd som har haft hand om den praktiska verksamheten. Dessa institutioner fortsätter sin verksamhet ungefär som hittills. Kyrkans verksamhet finansieras i fortsättningen inte med skattemedel (kyrkoskatt) utan med en kyrkoavgift. Någon större skillnad kommer den vanliga församlings- medlemmen inte att märka. Staten hjälper till med att få in kyrkoavgiften - via skattsedeln.

Kyrkan har också fått statens uppdrag att (på de flesta håll) ansvara för begravningsverksamheten. Kyrkans präster har också som tidigare rätt att viga. Man kan tro att det på lång sikt kommer att bli förändringar - församlingar som slås ihop, verksamheter som kommer till eller läggs ner: Kyrkan skall ju svara mot sina medlemmars behov och förändras behoven måste också kyrkans verksamhet förändras. Den stora påtagliga skillnaden blir i de kyrkliga valen. Kyrkomötet har beslutat att medlemmar i Svenska Kyrkan har rösträtt från 16 års ålder. Valproceduren kommer att ändras något så att församlingsmedlemmarnas inflytande blir mer direkt då det gäller att välja stiftsledning och biskop.
 
Svenska Kyrkans församlingar har fyra huvuduppgifter: att ansvara för att Kristus görs känd genom gudstjänster, undervisning, diakoni och mission. Hur tar vi i Brunnby församling vårt ansvar?

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet.
Här kan du öppna eller spara Hela kyrkoordningen.pdf från svenskakyrkan.se